imbir ka

12 tekstów – auto­rem jest im­bir ka.

Omi­jam to. Chcę iść da­lej. Wsu­wam luk­ro­wane pier­ni­ki, bar­dzo je lu­bię. Tra­fiam na ser­ce. Czy ludzie nie mają in­nych fo­remek do cias­ta? Dlacze­go aku­rat ser­ce? Łamię je na pół. Nie ma ser­ca. Nie ma miłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2010, 15:01

zde­finiować tęsknotę?
to nad­miar co nie może wy­pełnić pustki. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 lutego 2010, 21:10

myśli­cie, że mam wszystko?
ha. też tak kiedyś myślałam. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 stycznia 2010, 22:02

Wiesz, mam doła. Bo nie wiem jak inaczej to nazwać.
Kiedyś byłam in­na, może lep­sza. Pot­ra­fiłam do każde­go za­gadać, roz­ba­wić, miałam mnóstwo przy­jaciół. Dziś nie pot­ra­fię roz­ma­wiać z ludźmi. Na­wet te­raz mówię sa­ma do siebie.

Czy przes­tałam być już człowiekiem? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 stycznia 2010, 22:14

Spróbuj zor­ga­nizo­wać so­bie czas, tak, aby cię wszys­cy kochali.

- przyjaciel 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 stycznia 2010, 14:15

- Jes­teś cho­ler­nym piep­rzo­nym egoistą ! - odep­chnęła go i zaczęła iść przed siebie.
- Dlacze­go? - zawołał.
- Wiesz dlacze­go? - od­wróciła się - bo nie poz­wa­lasz mi się za­bić, tyl­ko dla­tego, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2010, 19:22

Muszę być sil­na jeśli chcę wy­konać coś do cze­go Bóg mnie po­wołał. A po­wołał mnie do życia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 listopada 2009, 12:44

- pomóż mi. - spoj­rzała na niego z nadzieją
- jak?
- spra­wiłeś, że się w To­bie za­kochałam... spraw, abym te­raz to uczu­cie porzuciła... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 sierpnia 2009, 20:32

Budzę się ra­no o wschodzie słońca. Pro­myki omy­wają mi bu­zię, jest ciepło. I wiem, że dam radę. I myślę, że się nie pod­dam. Ale z każdą mi­nutą mo­jego dzi­siej­sze­go dnia jest coraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 sierpnia 2009, 21:29

Tak so­bie właśnie po­myślałam, że jes­tem bar­dzo sa­mot­na. Te wszys­tkie nas­to­let­nie spra­wy... Al­ko­hol, pa­piero­sy i im­pre­zy - kur­czę,ja­ka ja jes­tem in­na, że nie mam na to ocho­ty! Próbuję się uśmie­chać, mam Ciebie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2009, 22:05
imbir ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność